Grafisk facilitering.

Mötesledning, eller grafisk facilitering, är en visuellt tilltalande och tydlig mötesledning för att öppna upp för kreativitet, samarbete, samskapande och inlyssnande. Genom att använda sig av en visuell tydlig och strukturerade mötesledning ser vad deltagarna menar. Tillsammans skapar vi en bild som visualiserar helheten. Konsten att kommunicera helt enkelt.

Ökad effektivitet och tydligare väg framåt med gemensamt språk

Grafisk facilitering är mycket effektivt i alla typer av samskapande möten och workshops. Då framförallt workshops kring ämnen som berör någon form av förändring eller utveckling. Visionsarbete, strategiarbete, planeringsarbete eller ”design thinking” är några exempel.

Med hjälp av grafiska mallar i olika storlekar får ni en visuell sammanställning av det framväxande arbetet. Att på ett tilltalande visuellt sätt få den samlade kunskapen och erfarenheten som hela gruppen besitter sparar inte bara tid. Det minskar risken för missförstånd, otydligheter eller att ni inte delar den gemensamma helhetsbilden.

När kan det då vara tillfälle att förstärka arbetet med Grafisk facilitering? Exempelvis när ni planerar:

 • Ett strategi- eller visionsmöte
 • Workshops där ni vill utforska framtiden eller fördjupa förståelsen inom ett specifikt område
 • En konferens med fokus på exempelvis innovation
 • Ett design thinking möte

Därför ska du använda Grafisk facilitering

Grafisk facilitering används när en vill skapa en gemensam bild av den gemensamma vägen fram och få resultatet att flöda organiskt med en visuellt tilltalande struktur.

I förändrings- och utvecklingsarbeten är det viktigt att berörda individer finner och delar med sig av sina idéer. När vi samarbetar i komplexa sammanhang är det extra viktigt att visualisera för att skapa fokus och tydlighet samt destillera, strukturera och reflektera över det pågående arbetet. Utan en sådan grund finns risken att man inte upptäcker att teammedlemmarna har olika bilder av målet förrän man är en bit inne i arbetet. Dessa upptäckter skapar ofta irritation i teamet, förseningar och onödiga kostnader.

Att i ett förändrings- och utvecklingsarbete vända sig till en professionell grafisk facilitator har flera fördelar. Bl a dessa:

 • att säkerställa att ni ser samma bilder som ni använder för att fortsätta att utveckla er verksamhet och individer.
 • att minska risken för missförstånd i era samtal och därmed skapa visuellt tydliga resultat av kommunikationen
 • att skapa lika mycket kommunikativt utrymme för samtliga deltagande. När man är en oberoende extern part
 • att facilitatorn har kunskapen och dedikerade fokuset att skapa en trygg och inspirerande mötesmiljö där deltagarna har förutsättningar att bidra och där mötets framarbetade värde fångas upp och tas till vara.

Såhär går det till hos Cordial

Förberedande

Inför ert event, möte eller konferens kommer Cordial till er på ett första möte där vi diskuterar syfte och mål. Vi går igenom i vilken utsträckning ni vill leda mötet, om vi ska arbeta i team eller om Cordial leder mötesdesignen och mötesprocessens genomförande. Tillsammans säkerställer vi att vi uppfattat det som ni önskar uppnå.

Vi diskuterar också om det behövs någon speciell utrustning, något speciellt utrymme för att kunna utföra den aktuella workshopen, om det ska hanteras konfidentiell information, bilder med upphovsrätt eller liknande.

Efter detta möte avslutats presenterar Cordial en offert (upplägg, förutsättningar, prisuppgift) på önskat uppdrag. Beroende på vår överenskommelse tar vi fram mötesdesignen och allt material som eventuellt behövs tillsammans med de individer hos er som ni önskar.

Genomförande

Vi ser över och gör eventuella mindre justeringar innan workshopen drar igång. Antingen på plats eller någon dag innan.

Under mötet eller workshopen fångar vi värdet i mötet genom grafiska mallar och blädderblock. Både deltagare och arrangörer är under dagen involverade i arbetet och framtagandet av workshopens resultat.

Efter genomförande

Vad innebär leveransen av tjänsten grafisk facilitering?

 • Digitala grafiska mallar som kan vägleda er i fler möten i framtiden.
 • Fysiska grafiska mallar där deltagarna fyllt i det som är viktigt för er att bära med in i framtiden.

Grafiska mallar är ett mycket bra verktyg efter kan användas till mycket även efter att mötet är avslutat. Ni kan exempelvis:

 • hänga upp ute i organisationen och använda som samtalsunderlag för fortsatt arbete.
 • inspirerande presentationsmaterial som komplement till text och standardikoner.
 • inspirerande i ert fortsatta arbete med att utveckla er organisation eller produkt.
 • trycka upp nya mallar och fortsätta arbete i dessa men med ny information efter att ni kommit en bit på väg.