In Affärsmodellbloggen, Business Transformation

Endast 30 procent av alla transformationsprogram lyckas. Även om orsakerna till denna låga grad av framgång är komplexa är det oftast inte på grund av dåliga strategier som företag misslyckas. Snarare beror detta på att företagen i fråga inte kan implementera bra strategier. För att lyckas med en transformation krävs därför vissa förutsättningar och framgångsfaktorer. Det kan vara förutsättningar som tydliga visioner och mål, förankring i linjeorganisationen och ett strukturerat arbetssätt. Dessa faktorer kan ett programkontor eller program management office (PMO) tillsammans med programledningen hjälpa till att förverkliga.

Vad är ett program?

Ett program är en tillfällig arbetsorganisation som består av en grupp relaterade projekt och andra aktiviteter som gemensamt bidrar till det övergripande målet för programmet. Ofta drivs stora transformationer som program då de är komplexa och påverkar flera delar av organisationen och kan pågå i flera år.

Programkontorets roll i en transformation

Det finns olika typer av programkontor, både de som är etablerade i linjen och de som är upprättade i syfte att driva en transformation. I detta inlägg kommer vi fokusera på programkontor som är etablerade för att driva transformationer.

Programkontorets roll beror på transformationens utformning. Tillsammans med programledningen kan programkontoret identifiera vilka projekt och aktiviteter som är nödvändiga för att realisera förflyttningen. Det handlar om att proaktivt leda förändring och lösa en av de största utmaningarna, nämligen att se till att alla projekt och aktiviteter är kopplade till helheten och det större perspektivet. För att knyta ihop säcken krävs därför ledarskap, styrning, koordinering och metod. Ett programkontor har en kritisk roll i att skapa förutsättningar för just detta. En av framgångsfaktorerna i transformationer är ofta ett programkontor som samordnar alla projekt och aktiviteter.

Resultatet av en transformation är alltid en funktion av både lösningen och acceptansen hos individerna i organisationen. I motsats till detta är en mindre lyckad transformation ofta ett resultat av otillräcklig acceptans och förståelse. Det brukar sägas att ju mer en förändring är beroende av människor desto viktigare är förändringsledning. Genom att proaktivt tackla dessa problem kan organisationer förverkliga sin fulla potential och öka sin långsiktiga prestation. Ett programkontor kan driva förändringsledning genom tydlig kommunikation, förankring och utbildning av individer i linjen och i projekten. En viktig del i förändringsledningen är att förankra en väldefinierad vision och konkreta mål hos alla intressenter. Det är viktigt att komma ihåg att en transformation bara sker om lösningen är accepterad av människorna som skall realisera den.

Affärsdriven transformation som påvisar värde tidigt

För att få fart på en transformation måste framfart och värde påvisas så tidigt som möjligt. Det behöver skapas förutsättningar för stöd och engagemang hos individerna i organisationen för att driva transformationen. Därför är det bra att planera och arbeta utifrån affärshändelser eftersom affärsnytta då snabbt kan levereras och tid till marknad kan förkortas. I en affärsdriven transformation sker prioriteringen av projekt och aktiviteter med utgångspunkt i affärsvärdet, vilket betyder att de mest kritiska händelserna kan ske snabbare än annars. Exempel på affärshändelser kan vara en ny produkt, kanal, kundsegment eller erbjudande. Affärshändelserna är vägledande för att fokusera aktiviteter och resurser och för att driva transformationen utifrån målbilden i sin helhet. Eftersom alla delar av programmet arbetar tillsammans för att leverera affärshändelsen är chansen större att lyckas synka samtliga leveranser och uppnå det resultat som eftersträvas. Affärsdriven transformation är kundfokuserad då alla händelser ska leverera värdeskapande resultat för kunden. Detta möjliggör testandet av nya produkter, kanaler etc. utifrån ett kundperspektiv.

Genom att driva transformationsprogram baserat på affärshändelser och dessutom engagera och möjliggöra för individer i företaget att realisera förflyttningen kan även de mest komplexa transformationer genomföras. Att etablera ett programkontor som tillsammans med programledningen kan säkra ett helhetsperspektiv och effektiva metoder är en kritisk faktor för att lyckas.

Cordial har en obruten kedja av lyckade transformationer. Vi har stor erfarenhet av att driva programkontor och har ett genomarbetat arbetssätt och beprövad metodik inom området. Läs gärna vidare under Business Transformation eller kontakta oss för att höra mer.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.