In Affärsmodellspaning, School of Management

I en tidigare artikel på Affärsmodellbloggen presenterades ett par idéer kring investeringar i svenska småbolag, och en kortfattad analys som slog fast att (1) det finns en rational i att investera i små ägarledda bolag både ur ett affärs- och samhällsperspektiv, samt att (2) de aktörer som investerar i mindre bolag kommer möta olika utmaningar beroende på var på kontinuumet mellan professionella investerare och entreprenörer de befinner sig. I den här artikeln förflyttas fokus till vad det är som är speciellt med investeringar i små ägarledda bolag, och vad det kan säga oss om hur ett köperbjudande i en sådan situation bör utformas.

Ett investeringsbolags affärsmodell kan mycket kort sammanfattas som att på ett så effektivt sätt som möjligt köpa, vidareutveckla och sälja andra bolag. Ett viktigt led i den verksamhetet är att uppvakta potentiella säljare med ett erbjudande som både har rätt innehåll och som kommuniceras på rätt sätt. I den följande texten presenteras ett par aspekter kring köperbjudandets innehåll, och sättet det kommuniceras, som bör betänkas då en investerare riktar ett erbjudande till en aktiv ägare i ett mindre bolag.

Köperbjudandet bör betona bolagets vidarelevnad snarare än ekonomisk kompensation. När det rör sig om försäljningar av små bolag är det inte ovanligt att säljaren står inför att sälja sitt livsverk. Detta medför att det finns en betydande emotionell komponent i hur säljaren värderar ett bud, till skillnad mot transaktioner i större bolag där det är ekonomiska fakta som fäller avgörandet. Säljarens val kan därför falla på ett erbjudande som innebär ett mer ansvarsfullt övertagande av ett bolag, trots att andra erbjudanden skulle betala bättre i rent ekonomiska termer.

Ett mindre bolag förvärvas fördelaktigt genom en Management Buyout1. Ett scenario småbolagsägare ofta ställs inför är att de inte har en arvtagare som kan eller vill fortsätta driva bolaget, samtidigt som en lämplig efterträdare inom bolaget inte har råd att köpa det. Den lämplige medarbetaren, som ofta återfinns på en chefsposition i bolaget, har i regel inte det kapital som krävs för att lånefinansiera köpet om bolaget värderas till ett rimligt pris. I en sådan situation kan en extern investerare hjälpa till att överbrygga finansieringsgapet, vilket dels hjälper säljaren att få rimligt betalt, men också innebär att köparen går in i affären tillsammans med en medarbetare som kan bolaget- och som ny delägare har incitament att utveckla det vidare.

Investeringsbolagets intäktsmodell bör fokusera på återkommande utdelningar medan realiseringsvinster från avyttring av bolag snarast ses som ett undantag. Att investera i små bolag – framförallt då ett långsiktigt övertagande utlovas- medför att investeringshorisonten är längre än vad som vanligen förekommer inom riskkapitalbranschen. Detta beror inte minst på att övertagandet måste inkludera en tidsperiod då säljaren finns kvar inom bolaget för att i så stor utsträckning som möjligt överföra sin kunskap, humankapitalet, till strukturkapital i form av t.ex. dokumenterade arbetsmetoder. Investeringsverksamhetens intäktsmodell bör därför vara centrerad kring utdelningar från portföljbolagen och inte realiseringsvinster från försäljning av bolag.

Vidareutveckling av små bolag tar ofta sin utgångspunkt i professionell försäljning och ett väl anpassat IT-stöd. För de flesta typer av privata investeringar i bolag är det nödvändigt att utveckla det förvärvade bolaget för att maximera avkastningen på investeringen. Bland små bolag är försäljning ett område som ofta har en potential för stora och relativt snabba förbättringar. Därför kan man resonera att ett investeringsbolag som riktar sig mot mindre bolag bör ha tillgång till kompetens inom försäljning och erbjudandeutveckling som en del av sin organisation, eller åtminstone i sitt nätverk. Ett annat område som ofta erbjuder en utvecklingspotential bland små bolag är IT-stödet, som kan hämma ett bolags tillväxt om det inte är rätt anpassat efter bolagets behov. Därmed bör ett investeringsbolag som är inriktat på små ägarledda bolag också ha god tillgång till kompetens inom IT, och särskilt kring hur ett effektivt IT-stöd bör utformas.

Ett investeringsbolag som rör sig mot att investera i mindre bolag kan använda de punkter som beskrivits ovan som en utgångspunkt – eller ren inspiration- för en diskussion om strategi; vem skall vi vara för vem, och vad ska vi göra för dem? Den generiska affärsmodellen för ett investeringsbolag – att köpa, vidareutveckla och sälja bolag– kan sedan finjusteras efter de svar som framkommer i en sådan diskussion, så att investeringsbolaget kan presentera ett erbjudande som ingjuter förtroende hos säljaren, och som innebär ett samarbete där båda parter är vinnare.

1En Management Buyout, ofta förkortat MBO, innebär att ledarna i ett bolag -the management- köper bolaget från den nuvarande ägaren eller ägarna. En sådan transaktion innebär i regel att ledarna samarbetar med ett investeringsbolag som är specialiserat på att köpa och vidareutveckla privatägda bolag, så kallade private equity-firmor.

viktor häggander

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.