In Affärsmodellbloggen

Hållbart företagande handlar i grunden om att skapa en verksamhet som kan drivas långsiktigt och ekonomiskt lönsamt utan negativ inverkan på människor och miljö. Historiskt har den ekonomiska dimensionen varit den enskilt viktigaste, och kritiker menar att investeringar inom hållbarhet kan påverka aktieägarvärdet negativt. Finansmarknadens fokus på nästa kvartalsrapport ses som en motsättning mot ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Konsumentproduktjätten och hållbarhetsförebilden Unilever är ett exempel på företag som vill förändra spelplanen. När Paul Polman tog över som VD 2009 övergick de från kvartalsvisa till årsvisa resultatrapporter i hopp om att motverka kortsiktigt agerande och skapa bättre förutsättningar för långsiktig framgång.

Under de senaste åren har det dock växt fram ett ökat intresse för hållbarhet även bland investerare. I rapporten From the Stockholder to the Stakeholder utnämns hållbarhet till en av de viktigaste trenderna inom finansmarknaden på decennier. Investerarna vill i ökande utsträckning se att företag de investerar i tar ett hållbarhetsansvar. De använder sig mer och mer av hållbarhetsinformation och hållbarhetsrapportering som en del i sina investeringsanalyser. Enligt en rapport från EY har andelen investerare som anser att icke-finansiella upplysningar (där information om miljö, social hållbarhet och governance-frågor ingår) är essentiella eller viktiga dubblerats på två år från ca 30 % 2014 till 60 % 2015.

Hållbara investeringar blir mainstream

The Wall Street Journal konstaterade i en artikel att hållbara investeringar blev mainstream i och med att jättar som Goldman Sachs och BlackRock lanserade hållbara investeringsprodukter under 2015. Ett svenskt exempel på det ökade intresset är Hållbart Värdeskapande. Detta är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare och Nasdaq Stockholm. Dessa parter ser hållbarhet som en förutsättning för långsiktig finansiell avkastning på sina investeringar. Genom projektet vill de lyfta fram betydelsen av att företag har ett strukturerat hållbarhetsarbete.

Investerarnas ökande intresse för hållbara investeringar syns även i den europeiska statistiken. Enligt Eurosifs senaste studie om hållbara och ansvarsfulla investeringar har de hållbara investeringarna ökat med 146 % mellan 2013 och 2015. De så kallade impact investments har under samma period ökat med 385 %. Ökningarna sker från relativt låga nivåer, men det finns en tydligt växande trend. Det står alltså klart att det finns ett ökat intresse för hållbarhet bland investerare. Frågan är dock om man se några kvantitativa effekter på avkastningen på hållbara investeringar? Hur påverkas företagens finansiella utveckling och resultat av hållbarhetsarbete?

Växande belägg för en koppling mellan hållbarhet och finansiell framgång

Det finns två centrala aspekter som är intressanta för att bedöma attraktiviteten hos hållbara investeringar; företagens kapitalkostnad och aktieutvecklingen. Kapitalkostnaden påverkas bland annat av de finansiella, juridiska och legitimitetsmässiga riskerna som förknippas med bristande hållbarhetsarbete. I metastudien From the Stockholder to the Stakeholder såg författarna att företag som implementerar policys för att hantera den här typen av risker kunde få utväxling i form av lägre lånekostnader och kostnader för eget kapital.  Det omvända gäller för företag med tveksamt eller obefintligt miljöarbete.

Även i studien Corporate Social Responsibility and Access to Finance (2014) kunde man se att hållbara företag har bättre tillgång till kapital. Författarna hävdar att det finns två mekanismer bakom detta fenomen. Företag som är bättre på att arbeta med hållbarhet har ofta mer engagerade intressenter. Detta minskar risken för opportunistiskt beteende och främjar långsiktighet. Mer hållbara företag tenderar också att redovisa sina hållbarhets- och CSR-aktiviteter i större utsträckning. Detta skapar transparens och ansvarsskyldighet som minskar informationsasymmetrin mellan företaget och dess investerare.

Det finns även belägg för att hållbarhet påverkar företags aktieutveckling. Tre forskare från Harvard Business School och London Business School jämförde 180 amerikanska företag över en period på 18 år. Det man kom fram till är att företagen som klassificerades högt inom hållbarhet hade 4,8 % högre genomsnittlig avkastning över marknaden. Samtidigt hade dessa företag en lägre volatilitet i aktiekursen jämfört med de som klassificerades lågt inom hållbarhet. De högt klassificerade företagen hade också bättre avkastning på eget kapital och tillgångar. En studie från den ideella organisationen CDP visade på att de företag på Standard & Poor’s 500 som byggt in hållbarhet i sina huvudstrategier presterat bättre än de som inte visat ledarskap i hållbarhetsfrågan.

Idag skapar hållbarhet värde åt både investerare och övriga intressenter

Mycket pekar mot att det finns en korrelation mellan ett välfungerande hållbarhetsarbete och förbättrad finansiell prestation. Det återstår fortfarande att lära mer om hur orsakssambandet mellan dessa faktorer ser ut.  Argumenten för att hållbarhetsarbete är viktigt för att nå och bibehålla lönsamhet blir dock alltmer övertygande. I och med att lagkravet på hållbarhetsrapportering för stora bolag träder i kraft i år kommer det snart finnas mer pålitliga data som kan användas för att öka förståelsen för hur hållbarhet och finansiell prestation påverkar varandra. Empiriska belägg för lönsamheten i hållbara investeringar har potential att överbrygga den gamla intressekonflikten mellan ägarnas avkastning och företagets övriga intressenter. Idag kan hållbara företag skapa värde åt alla aktörer.

———

Cheng, B., Ioannou, I., Serafeim, G., 2014. Corporate Social Responsibility and Access to Finance. Strategic Management Journal (35.1).

Clark, L. G., Feiner, A., Viehs, M., 2014. From the Stockholder to the Stakeholder. University of Oxford & Arabesque Partners.

Confino, J., 2014-09-23. Sustainable corporations perform better financially, report finds. The Guardian.

Davidson, A. 2016-01-13. ‘Sustainable Investing’ Goes Mainstream. The Wall Street Journal.

Eccles, R., Ioannou, I., Serafeim, G., 2012-01-06. Is sustainability now the key to corporate success? The Guardian.

Eurosif, 2016. European SRI Study.

EY, 2015. Tomorrow’s Investment Rules 2.0.

Hållbart Värdeskapande, 2011. Rapport 2011.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.