In Affärsmodellbloggen

I ett av de större förändringsprogram som vi har varit djupt involverade i under det senaste året har det modelldrivna eller arkitekturdrivna arbetssättet, som vi skrev om på Affärsmodellbloggen i förra veckan, varit en förutsättning för att på kort tid lyckas bygga upp nya processer, en ny organisation samt implementera ett nytt externt IT-stöd och därigenom kunna lansera helt nya erbjudanden på, en för företaget i fråga, ny marknad. En annan framgångsfaktor har varit att programmet har styrts, planerats och prioriterats utifrån en dimension – affärsdimensionen, genom tydligt definierade, prioriterade och tidsatta affärshändelser.

Med affärshändelser menar vi konkreta och tidsatta händelser för affären, t.ex. att vid ett visst datum kunna lansera ett specifikt erbjudande till en specifik kund eller kundsegment eller att vid ett visst datum kunna öppna försäljningen av ett nytt eller befintligt erbjudande i en ny kanal.

Vilka de prioriterade affärshändelserna är har definierats av ledningen för verksamheten tillsammans med de som är ansvariga för programmet. Prioriteringen och tidssättning av affärshändelserna har gjorts med utgångspunkt i både externa och interna faktorer, t.ex. att en kund vid ett givet datum kommer att upphandla ett specifikt erbjudande.

Förändringsprogrammet i fråga är organiserat i ett antal team där respektive team representerar en dimension i det gemensamma ramverket – strategi, erbjudande, process, organisation och IT. Att programmet styrs utifrån affärshändelser innebär att alla aktiviteter inom respektive dimension av programmet är planerade och prioriterade för att möjliggöra realisering av den aktuella händelsen. Det vill säga; vad behöver vara på plats avseende själva erbjudandet, vilka processer behöver utvecklas, vilka resurser och med vilken kompetens behöver finns på plats samt vilken funktionalitet och IT-stöd behövs för att t.ex. kunna lansera det specifika erbjudande till den utvalda kunden vid den givna tidpunkten.

Summan av aktiviteter inom respektive dimension, för respektive team, blir den övergripande målbilden för den dimensionen. Summan av målbilderna för dimensionerna blir den övergripande målbilden för hela programmet

Fördelarna med att driva förändringsprogrammet utifrån tydliga och prioriterade affärshändelser är flera, den främsta är att förändringen drivs utifrån EN dimension vilket skapar förutsättningar för tydlighet och enkelhet i analys, beslutsfattande och kommunikation. En annan fördel med att förändringen drivs utifrån ett affärsperspektiv är att det skapar ett starkt engagemang och ägarskap hos ledningen. Ytterligare en fördel är att programmet kan leverera affärsmässiga resultat, t.ex. ökad försäljning, under tiden det pågår.

Till skillnad från mer traditionella utvecklingsmetoder skapar ett affärhändelsedrivet angreppssätt förutsättningar för ökad flexibilitet och möjlighet att prioritera om för att möta förändrade marknads- eller kundbehov, i form av nya eller förändrade affärshändelser, under tiden programmet löper.

En förutsättning för att nå den önskade flexibiliteten och att driva förändringen utifrån affärshändelser är ett arkitekturdrivet angreppsätt. Genom att ha ett gemensamt ramverk kan man tydligt definiera vilka delar som berörs av respektive affärshändelse samt vad som krävs för att realisera den. Istället för att i program prata om Affärsarkitektur skulle man med andra ord kunna prata om en affärsdriven arkitektur.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.