Så kommer ni igång med ert transformationsarbete

På Cordial brinner vi för att hjälpa företag, team och individer att nå sin fulla potential inom affärsutveckling och transformation. Vi tror på att låta kunden sitta kvar i förarsätet under en förändringsresa för skapa ett hållbart resultat. Därför vill vi dela med oss av fem tips som ni kan använda för att komma igång med ert transformationsarbete.

1. Säkerställ att ni pratar samma språk

Det är lätt att gå vilse i begreppsskogen och det är många som slåss om uppmärksamheten. Beslut fattas alltför ofta i tron om att det finns en överenskommelse men i själva verkat saknas det mest fundamentala; en gemensam insikt om vad det är för problem som man vill lösa.

För att lyckas med er förflyttning krävs det därför att ni etablerar ett gemensamt språk där de centrala begreppen är definierade. Och därtill gärna ett överenskommet ramverk så att ni är överens om vad som är vad.

ÖVNING:

▶ Gör en lista över de begrepp som används idag och skriv ner er definition av dessa. Diskutera tillsammans (gärna med så mångs som möjligt inom organisationen) och se till att alla kan skriva under på definitionen.

▶ Om det finns ett befintligt ramverk inom organisationen – fundera över om det fungerar för er transformationsresa, om begreppen finns förankrade i ramverket eller om ni behöver korrigera.

▶ Om det inte finns ett befintligt ramverk – skapa ett ramverk som tydligt beskriver vad som är vad. Ta gärna hjälp externt för att få ett objektivt perspektiv och fånga upp kunskap och erfarenheter som “sitter i väggarna”.

2. Gör en nulägesanalys och se verkligheten som den är

Att se verkligheten som den är kan vara svårare än det låter. Mängden förutfattade meningar och kunskap som sitter i väggarna är ofta stor, vilket gör att vi typiskt är alltför snabba att tro oss veta hur det ligger till med saker och ting. 

För att lyckas med transformationsarbetet behöver ni istället lyfta blicken för att få ett bredare perspektiv och se det större sammanhanget – och samtidigt hålla koll på de små detaljerna. En väl bearbetad  nulägesanalys är helt enkelt avgörande för resans framgång.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER:

▶ Hur ser vår organisation ut idag?

▶ Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Vad behöver vi förändra? Har vi en gemensam bild över vad detta är och innebär?

Varför behöver vi förändras?

3. Vart är ni på väg? Skapa en gemensam målbild.

Innan ni påbörjar transformationsarbetet så gäller det att vara säker på vart ni ska. Mål och visioner förenar människor, förlöser energi och skapar mening. Alltför många mål ger ofta för vida ramar vilket leder till att det blir svårt att prioritera aktiviteter – med andra ord, det spretar. Ta därför god tid på er att definiera målen och se till att de är tydliga, relevanta och inte alltför många – och de måste gå att mäta och följa upp. Detta oavsett om det är på kort, längre eller lång sikt. 

Det är också viktigt att ni definierar kritiska framgångsfaktorer för respektive mål. De utgör grunden för handlingsplaner och är därmed fundamentet till verksamhetens strategi.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER:

▶ Vad vill vi uppnå med vår förändringsresa?

▶ Vilka konkreta mål kan vi definiera och vilka kritiska framgångsfaktorer (KFF:er) har respektive mål?

4. Inventera interna förmågor och kompetenser

Det är få organisationer som har tillgång till alla de kompetenser och förmågor som dagens affärsutveckling kräver. Det gäller därför att ha en realistisk plan och strategi för kompetensförsörjningen genom hela transformationsarbetet. Om ni redan från början har kartlagt era interna kompetenser och förmågor kan ni identifiera och stärka upp områden där ni saknar resurser och undvika hinder längre fram.

Det finns tre huvudspår för detta; kompetensutveckla, rekrytera samt att söka externt stöd. Hur de ska dimensioneras avgörs av era interna förutsättningar samt hur väl det går att förutse behovet.

ÖVNING:

▶ Skapa en förmågekarta som beskriver vilka kompetenser och förmågor ni behöver för att klara av er förflyttning.

▶ Kartlägg vilka kompetenser och förmågor ni redan har i verksamheten idag.

▶ Identifiera eventuella områden där ni saknar resurser.

▶ Fundera över hur ni kan täcka upp för dessa – kan ni kompetensutveckla de resurser ni redan har, finns det behov eller värde av att rekrytera och när är det mest fördelaktigt att söka externt stöd? Tänk på att det inte är antingen eller, det kan finnas behov av alla tre för att nå det önskade resultatet. 

5. Förankring och förståelse – alla ska med!

För att lyckas med förändringsarbete krävs både precision och uthållighet. Ni måste förstå era kunders behov och skapa värden som tillfredsställer dem. Samtidigt är den interna förankringen helt avgörande för en framgångsrikt transformationsresa.

Förnyelsearbetets kärnkompetens är förmågan att på riktigt förstå sina olika intressenter. Kunderna är en del, men för att lyckas behöver också samtliga inom verksamhetens alla nivåer förstå vad som sker och vart ni är på väg – och vilja följa med på resan.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER:

▶ Hur ska vi kommunicera under resans gång – både mellan projektgrupper och genom organisationen?

▶ Hur förankrar vi målbild och handlingsplan genom hela verksamheten?

Kom förbi på en kaffe

Vill du veta mer om vår syn på transformationer eller har du frågor kring affärsutveckling? Slå oss en signal eller kom över på en kaffe. Vår dörr står alltid öppen.

08-723 87 00
info@cordial.se