In Affärsmodellspaning, School of Management

Bolag når i regel inte ekonomisk framgång utan en uppsättning affärsmodeller som på ett effektivt sätt använder bolagets resurser för att leverera kundvärde. Magnituden på framgången är naturligtvis beroende av en mängd olika faktorer, såsom storleken på den marknad bolaget verkar på och konkurrenssituationen. I en gynnsam omvärld kan även ett medelmåttigt bolag generera en vinst, men om samma bolag istället förlitar sig på en uppsättning affärsmodeller som kompletterar varandra för att maximerar värdet som kan levereras med hjälp av bolagets resurser så kan resultatet bli fantastiskt. Ett exempel på ett bolag som för tillfället presterar bra tack vare en god uppsättning affärsmodeller är G5 Entertainment.

G5 Entertainment grundades 2001 som en spelutvecklingsstudio och fokuserade redan tidigt på att utveckla spel för ett flertal olika plattformar, så som Android, iPad och iPhone.­ Inom ramarna för den ursprungliga affärsmodellen som kretsade kring att utveckla och sälja spel byggde G5 Entertainment upp både kompetens och effektiva processer, vilka ligger till grund för den framgång som bolaget uppvisar idag. I synnerhet gäller detta en av G5 Entertainment egen utvecklad teknologi som kort sagt möjliggör översättning av spel ifrån en plattform till en annan.

Från spelutveckling till spelöversättning

Med hjälp av denna teknologi har G5 blivit väldigt duktiga på att på kort tid utveckla spel för lansering på flera olika plattformar, vilket ger flera fördelar. Dels innebär det att G5 Entertainments spel når ut till en större publik och dessutom kan en någorlunda samtida lansering på olika plattformar ha en positiv effekt på spelets spridning bland kunderna. Allt eftersom G5 Entertainment har gått från att utveckla egna spel till att översätta spel till olika plattformar har den relativa nyttan av att utveckla egna spel minskat.  Till slut var G5 Entertainment helt enkelt så duktiga på att översätta spel mellan olika plattformar att den egna spelutvecklingen inte klarade av att ta fram spel i den takt som G5 kunde konvertera dem till olika plattformar och en överkapacitet uppstod.

Mot den här bakgrunden var det 2009 rationellt av G5 Entertainment att addera ytterligare en affärsmodell till den ursprungliga; G5 Entertainment började agera som förläggare. Även om intäkterna per spel i sig är mindre då man agerar som förläggare för ett spel än om man utvecklar och säljer det själv, så påverkar den volymökning som förläggarrollen innebär G5 Entertainments resultat positivt. Dels innebär att ha ett stort antal spel på marknaden att G5 Entertainment har ett större antal möjliga inkomstkällor, vilket är viktigt då inte alla spel kan antas sälja bra. Dessutom går marginalkostnaden för att översätta ett spel till nya plattformar mot noll då G5 Entertainment använder sin befintliga teknologi om och om igen. Följaktligen kan man konstatera att kostnaderna, eller risken, som är förknippad med att addera ytterligare en potentiell inkomstkälla till portföljen blir väldigt låg.

Årlig tillväxt på 120 %

Att G5 Entertainment tog rätt beslut då man började agera som förläggare av mobilspel blir tydligt då man studerar bolagets ekonomiska resultat. Omsättningen har vuxit från c:a 10 miljoner 2009 till 80 miljoner 2012, en årlig tillväxt på 120 %. Samtidigt har rörelsemarginalen under samma period vuxit med drygt 530% på årlig basis och ligger 2012 på c:a 30 %.

G5 Entertainment

Trots G5 Entertainments framgång finns det naturligtvis även utmaningar för bolaget framöver. På kort sikt kan nog G5 Entertainment sola sig i det beröm som deras prestation faktiskt förtjänar, men när applåderna tystnat har bolaget ett flertal viktiga frågor att fundera på inför framtiden. Den kanske mest svåröverskådliga frågan rör vilka aktörer man skall inkludera i sitt värdenätverk framöver. Dels måste man alliera sig med de spelutvecklare som är skickliga nog att driva utvecklingen av mobilspelsindustrin. Dessutom så måste man också ta sig an den kanske ännu svårare frågan gällande vilka aktörer som kan bli viktiga för distributionen av mobilspel framöver. I dagsläget dominerar Apple och Google den delen av värdekedjan, men man gör kanske ett misstag om man betraktar den dominansen som given1. Så länge G5 Entertainment lyckas binda upp rätt aktörer i sitt värdenätverk finns stor potential i bolagets affärsmodell, men det skall ändå bli intressant att följa hur länge G5 Entertainment kan prestera på den nivå som bolaget gör idag.

1 För ett intressant perspektiv på internets giganter, se: http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/

Cordial Business Advisors ABViktor Häggander är konsult i Cordial Business Advisers strategiteam, och fascineras mer av spelförläggarnas affärsmodeller än mobilspelen i sig.

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.